Ondergoed voor mannen met lef! - Boxers, Slips, Strings & Jockstraps

 

Ondergoed Addicted Ondergoed Andrew Christian Ondergoed aussieBum Ondergoed Barcode Berlin Ondergoed HOM Ondergoed Lodoli PUMP!Underwear

 

Algemene voorwaarden

BumsBest.nl, is een webwinkel van YellowLeaf.

Wilhelminaplein 13

4931DA Geertruidenberg
Nederland

kvk: 55059686
btw: NL160962857B01

Tel:+31 (0) 162 796517

ING Bank
YellowLeaf
NR: 4421023

Artikel 1. Definities
1.1 YellowLeaf is de handelsonderneming achter BumsBest.nl.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden behoren bij de internetactiviteiten van YellowLeaf.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website BumsBest.nl.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten schriftelijk bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door YellowLeaf ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van een bestelling door YellowLeaf.
3.2 Ter bevestiging van de overeenkomst verstuurt YellowLeaf een email met daarin een samenvatting van de bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten en BTW.
3.3 YellowLeaf is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de koper medegedeeld.
3.4 In het geval van overmacht is YellowLeaf gerechtigd een overeenkomst te ontbinden, zulks zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 4. Artikelen en Prijzen
4.1 YellowLeaf streeft ernaar de koper vooraf voldoende duidelijk te informeren. De aangeboden artikelen worden daartoe met foto's op haar website afgebeeld en de belangrijkste kenmerken worden duidelijk beschreven. Kleine afwijkingen in kleur, model en lettertypen bijvoorbeeld als gevolg van verschillen in computer apparatuur alsmede prijswijzigingen zijn voorbehouden.
4.2 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
4.3 YellowLeaf kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke systeem- of invoerfouten.

Artikel 5. Verzendkosten
5.1 Bij het sluiten van de overeenkomst wordt altijd de totaalprijs, inclusief de verzendkosten en BTW via de website gecommuniceerd.

Artikel 6. Betalingen
6.1 Aan betalingen zijn kosten verbonden. Deze kosten worden door YellowLeaf voor rekening genomen.
6.2 Betaling van het volledige bedrag, inclusief verzendkosten en BTW geschiedt altijd geheel vooraf.
6.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces en is mogelijk door:
a) Elektronisch on-line, via de beveiligde transactiesystemen van iDeal of Paypal. Uw betaling wordt tijdens het sluiten van de overeenkomst online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt geaccepteerd. Door uw keuze voor een van de genoemde systemen geeft u YellowLeaf toestemming de handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden.
b) Overschrijving van bank- of girorekening naar de bankrekening van YellowLeaf. De betaling van het volledige bedrag van de overeenkomst dient in dit geval uiterlijk 5 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst op de bankrekening van YellowLeaf bijgeschreven te zijn, waarna de opdracht wordt verwerkt. Mocht YellowLeaf de betaling binnen deze termijn niet hebben ontvangen, dan wordt de overeenkomst als nietig beschouwd en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Artikel 7. Levering en Uitvoeringstermijn
7.1 Voor verzending van de bestelling maakt YellowLeaf steeds gebruik van gerenommeerde post- en pakketdiensten. Bezorging binnen Nederland volgt hierdoor in de regel binnen 1-2 werkdagen na het aanbieden van de bestelling ter verzending. Bezorging daarbuiten duurt meestal minstens 5 werkdagen.
7.2 YellowLeaf streeft ernaar om alle opdrachten binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verwerken en ter verzending aan te bieden. Mocht productie en het aanbieden ter verzending binnen deze termijn niet mogelijk zijn, dan wordt de koper hierover geïnformeerd.
7.3 Voor bestellingen van artikelen waarvan verzending binnen 30 werkdagen niet mogelijk is, krijgt de koper het recht deze kosteloos te annuleren. In dat geval volgt binnen 14 werkdagen volledige restitutie van betaling(en) ontvangen voor artikelen welke niet geleverd zullen gaan worden.
7.4 YellowLeaf kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de eventuele gevolgen van de overschrijding van de hierboven aangegeven uitvoeringstermijn, levertijden alsmede verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door post- of pakketdiensten.

Artikel 8. Eigendomsoverdracht
8.1 Het eigendom van de bestelde artikelen gaat over op de koper zodra de, op grond van de ter zake van deze artikelen gesloten overeenkomst aan YellowLeaf verschuldigde betaling is ontvangen.

Artikel 9. Bedenktijd, opzeggen, retourneren en omruilen
9.1 De koper mag zonder opgaaf van reden artikelen binnen 14 dagen na ontvangst ruilen of retourneren, mits het geen maatwerk opdracht betreft en het artikel:
a) uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst voor retour aangemeld wordt via het op de website beschikbaar gestelde retourformulier of per e-mail aan info@yellowleaf.nl en de procedure voor verpakken en verzenden aan het retouradres van YellowLeaf gevolgd wordt, en het artikel
b) nog in originele verpakking c.q. staat van verzending is en voorzien is van de aangehechte labels en nooit gebruikt, gedragen en/of gewassen is, en het artikel
c) uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling volgens de procedure ter bezorging op het retouradres aan YellowLeaf aangeboden is.
9.2 Retourzendingen die niet binnen de gestelde tijd als in 9.1 voor retour zijn aangemeld en ter verzending zijn aangeboden worden niet geaccepteerd.
9.3 Bij ruilen of retourneren worden alle artikelen op kosten van de koper verzonden. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet geruild of gecrediteerd.
9.4 Na goede ontvangst van de retourzending zoals bedoeld in 9.1, 9.2 en 9.3 zal YellowLeaf het artikel naar wens vervangen, dan wel de betaalde prijs van het artikel, binnen 30 werkdagen terugstorten op de bankrekening van de opdrachtgever.

Artikel 10. Garantie en Klachten
10.1 Na ontvangst dient de koper de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren. Gebreken en afwijkingen t.o.v. de omschrijving dienen binnen 24 uur na ontvangst per e-mail te worden gemeld aan info@yellowleaf.nl.

10.2 Kleding dient gewassen te worden volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk.

Artikel 11. Korting- en actie coupons, kadobonnen
11.1 Kortingcoupon, kortingscode, actiecoupon, kadobon, vanaf nu genoemd: coupon.
11.2 Het is niet toegestaan meerdere coupons gelijktijdig te gebruiken. Per aankoop kan maximaal 1 coupon ingewisseld worden.
11.3 Yellowleaf geeft geen restitutie op niet opgemaakt coupon tegoed.
11.4 Het is niet mogelijk meerdere coupons in te wisselen voor 1 coupon.

Artikel 12. Geschillen, toepasselijk recht, en bevoegde rechter
12.1 Als u niet tevreden bent over onze producten of diensten dient u altijd eerst contact op te nemen met YellowLeaf via info@yellowleaf.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen dagen zullen wij op uw klacht reageren.
12.2 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.